ธกส ปล่อยสินเชื่อ

ตั้งแต่ 10000 บาท
รายได้ต่อเดือน
15-28%
อัตราต่อปี
20-60ปี
อายุผู้ยืมเงิน

ธกสปล่อยสินเชื่อ 200000 บาท จริงหรือไม่?

จากที่มีข่าวเกี่ยวกับธนาคารธกส ปล่อยสินเชื่อ 200000 บาท โดยมีการแชร์ผ่านตามเว็บต่างๆทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศเกี่ยวกับการขอสินเชื่อแหล่งเงินด่วนธนาคารธกสปล่อยสินเชื่อ 200000 บาทประเภทนี้ว่าไม่เป็นความจริง ทางธนาคารได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อเกี่ยวกับการขอสินเชื่อประเภทนี้หรือส่งข้อมูลต่อไปให้บุคคลต่างๆผ่านทางระบบออนไลน์ เพราะได้มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการ ที่ธนาคารธกสปล่อยสินเชื่อ 200000 บาทซึ่งไม่เป็นความจริงเลย โดยทางธนาคารธกสจะมีบริการสินเชื่อตัวอื่นๆมาให้บริการแก่คุณที่สนใจสินเชื่อมีดังนี้

1.สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลใหม่

เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นการผลิตระยะสั้นในฤดูกาลของปี 2564/2565 โดยจะให้วงเงินไม่เกินรายละ 50,000 บาทและไม่เกินร้อยละ 70 ของส่วนที่เหลือเพื่อขาย โดยมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 12 ร้อยละ 4% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไปจะเป็นอัตราปกติตามชั้นของลูกค้า แต่ระยะการชำระคืนจะไม่เกิน 12 เดือนหรือ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้ทำสัญญากู้เงินยกเว้นกรณีพิเศษซึ่งจะไม่เกิน 18 เดือน สำหรับหลักประกัน จะต้องใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยจะสามารถกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินในการจำนอง

  1. สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

จะเป็นการให้เงินทุนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยผู้ที่สนใจจะยืมเงินด่วนออนไลน์จะต้องเดินทางกลับไปทำอาชีพเกษตรกรรมที่บ้านเกิดเพื่อเป็นการหารายได้ ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ โดยจะต้องไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า ของธนาคารและจะต้องเป็นทายาทเกษตรกร เป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีแผนการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จะใช้เงินลงทุนไม่มาก จะมีวงเงินในการขอสินเชื่อไม่เกินคนละ 50,000 บาทและมีอัตราดอกเบี้ยสำหรับเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 3 จะปลอดดอกเบี้ยส่วนเดือนที่ 4 เป็นต้นไปจะคิดดอกเบี้ยร้อยละอยู่ที่ 6.50 ต่อปี และมีระยะเวลาในการชำระคืนไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญานอกจากเป็นกรณีพิเศษซึ่งจะไม่เกิน 18 เดือน สำหรับหลักประกันจะใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นการประกันหนี้เอาไว้ หรือใช้บุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปในการค้ำประกันโดยทางธนาคารธกสจะให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท

  1. สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่

โดยจะเป็นการให้ค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการเอานวัตกรรมจากรูปแบบเดิมๆมาพัฒนาต่อยอด ให้สามารถประกอบอาชีพ ให้ดีกว่ารูปแบบเดิมๆโดยคุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นทายาทเกษตรกรหรือ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีมีความตั้งใจจะต่อยอดอาชีพเกษตรกรรมพร้อมทั้งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรโดยจะให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาทโดยจะมีวงเงินมากกว่าธกส ปล่อยสินเชื่อ 200000 บาทที่ไม่เป็นความจริง ส่วนอัตราดอกเบี้ย mrr ซึ่งปี 2565 จะอยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี ส่วนระยะเวลาในการชำระเงินหากขอกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการหมุนเวียนของธุรกิจจะต้องไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ได้ทำสัญญาส่วนการขอกู้เงินเพื่อเป็นการลงทุนจะใช้เวลาตั้งแต่วันที่กู้เงินไม่เกิน 10 ปี 

สำหรับการกู้ของธนาคารธกสยังมีสินเชื่อให้คุณได้กู้เงินอย่างมากมายส่วนที่มีข่าวเกี่ยวกับธกส ปล่อยสินเชื่อ 200000 บาทนั้นไม่เป็นความจริงเลยคุณสามารถศึกษาสินเชื่อตัวอื่นของธนาคารได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารธกส.

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ตั้งแต่ 8000 บาท
รายได้ต่อเดือน
10-28%
อัตราต่อปี
20-65ปี
อายุผู้ยืมเงิน
ตั้งแต่ 6000 บาท
รายได้ต่อเดือน
30-36%
อัตราต่อปี
20-50ปี
อายุผู้ยืมเงิน
ตั้งแต่ 12000 บาท
รายได้ต่อเดือน
15-28%
อัตราต่อปี
20-62ปี
อายุผู้ยืมเงิน